Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Laatste update: 24 januari 2019

Deze website met domeinnaam ‘createafreeandhappylifefromwithin.com’ wordt beheerd door Tineke Vanheule en fungeert als ‘members-only’/online academie-website, waarvan enkel klanten die een (online) programma aankochten bij Tineke Vanheule bij de betaling een link ontvangen waarmee ze toegang krijgen tot deze website. Deze link is persoonlijk en dus uitsluitend bestemd voor de klant die het (online) programma aanschaft, zoals verder hieronder ook beschreven.

De website met domeinnaam ‘createafreeandhappylifefromwithin.com’  maakt dan ook integraal deel uit van de website ‘tinekevanheule.be‘.

De éénmanszaak Tineke Vanheule heeft haar zetel op Kerkhofstraat 54d, 8600 Woumen. Zij werkt onder ondernemings- en BTWnummer BE 0675.598.961.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen Tineke Vanheule en andere partijen. De laatste updateversie vervangt steeds alle voorgaande versies.

 

Algemeen

Gebruik van de website tinekevanheule.be & createafreeandhappylifefromwithin.com

Beide hierboven vermelde websites worden beheerd door Tineke Vanheule. Door deze websites te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en om de websites te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid volgens de Europese Privacywet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en eventuele aanvullende bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke delen van de websites of op producten en diensten die beschikbaar zijn via de websites of van Tineke Vanheule. Toegang tot de websites, op welke manier dan ook, al dan niet geautomatiseerd, betekent dat je van de website gebruikmaakt en dat je instemt met deze Algemene Voorwaarden.

Ik, Tineke Vanheule behoud mij het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of om van tijd tot tijd nieuwe voorwaarden aan het gebruik van de websites op te leggen. In dat geval zal ik de herziene Algemene Voorwaarden op deze website plaatsen. Door de websites te blijven gebruiken nadat ik dergelijke wijzigingen heb geplaatst, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden, zoals gewijzigd.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze site is eigendom van Tineke Vanheule met zetel op Kerkhofstraat 54d, 8600 Woumen.

De website is een originele creatie waarvan de inhoud beschermd wordt door het auteursrecht, handelsmerken en andere wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Onder inhoud wordt verstaan de op deze website gebruikte illustraties, eigen creaties, geluiden, teksten, benamingen, foto’s, video’s, afbeeldingen, animaties, gegevens, logo, merken en andere elementen waaruit de site bestaat.

De website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Daarom kan hieronder niet begrepen worden dat het gebruik of de toegang tot deze website en/of tot haar diensten de gebruiker enig recht geven op de inhoud van deze site. Door deze site te bezoeken, ga je als bezoeker akkoord dat enkel een gebruik voor privé en persoonlijke doeleinden wordt verleend. Ieder ander gebruik is streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Tineke Vanheule, de eigenaar van het auteursrecht. Je mag de website of het beschikbare materiaal op de website niet gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op de rechten van Tineke Vanheule of die niet door mij (Tineke Vanheule) geautoriseerd is. Meer specifiek mag je op geen enkel materiaal van de website wijzigingen aanbrengen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, plaatsen, verzenden, vertalen, verkopen, afgeleide werken maken, exploiteren of distribueren op welke manier of medium (ook per e-mail of andere elektronische middelen) dan ook. Kopiëren, bewerkingen, wijzigingen, verspreiding van het geheel of van een gedeelte van de website, commercialiseren, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn dus streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Tineke Vanheule, de eigenaar van het auteursrecht. Je mag echter van tijd tot tijd een kopie van afzonderlijke pagina’s van de website downloaden en/of afdrukken voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat je alle copyright- en andere eigendomskennisgevingen intact houdt.

Elke inbreuk op dit verbod kunnen burgerrechtelijke of strafrechtelijke rechtsvorderingen met zich meebrengen die gelden in domeinen zoals namaak en/of schade berokkenen aan gedeponeerde merken en/of auteursrechten en/of andere bepalingen die van kracht zijn in het domein van intellectuele eigendomsrechten.

Voor alle informatie en aanvragen tot reproductie, dien je contact op te nemen met Tineke Vanheule. Ik, Tineke Vanheule vraag je duidelijk de context, de gewenste duur van de reproductie, de aard van de site en de wijze waarop u de site voorstelt te specificeren. Gelieve ook jouw naam, de naam van jouw organisatie of bedrijf, alsook je contactgegevens inclusief jouw e-mailadres mee te delen.

Ieder ongeoorloofd gebruik van de gehele of een gedeelte van de website kan aanleiding geven tot vervolging conform de huidige wetgeving die van kracht is.

Hyperlinks, beperkingen bij ‘Linken’ en ‘Insluiten’

Elke gebruiker of bezoeker verbindt zich ertoe geen link te leggen vanaf enige andere website naar de website van Tineke Vanheule, met inbegrip van één van de secundaire pagina’s, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Tineke Vanheule.

Je mag eveneens niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tineke Vanheule, welke inhoud van de website dan ook insluiten of ‘inline linken’, of een van onze materialen, inhoud of intellectuele eigendom opnemen in een andere website of andere service.

Dit verbod geldt voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element (onder meer beelden, logo, animaties, teksten, knoppen, eigen creaties, foto’s,…) of een gedeelte van een element dat op één van de webpagina’s voorkomt, getoond wordt op één van de pagina’s van een andere website, of waardoor de internetgebruiker vanaf deze andere website op welke manier ook doorverbonden wordt naar de website van Tineke Vanheule.

De aanvraag tot toelating dient via e-mail tineke@tinekevanheule.be of het contactformulier verstuurd worden. Klik hier voor het contactformulier.

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 : Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden
1.1 Elke inschrijving/bestelling/aankoop per e-mail of enige andere geschreven communicatievorm waaronder Facebook, Instagram, Linkedin een bericht naar de Facebook-pagina, WhatsApp, sms… geldt effectief als inschrijving/bestelling/aankoop en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.
1.2 Elke inschrijving/bestelling/aankoop betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan daarom ook duidelijk vermeld op de website ‘tinekevanheule.be’. Alle inschrijvingen/bestellingen/aankopen verlopen via de website of andere sociale mediakanalen zoals Facebook, Instagram, Linkedin. Uitzonderlijk krijgt de klant persoonlijk een link via e-mail toegestuurd. Voor het Nature Being-traject & de Garden Clearing gebeurt de inschrijving/bestelling/aankoop voorlopig via e-mail, waarbij de klant een factuur zal ontvangen of de termijnbetaling van start gaat.
1.3 Tineke Vanheule gaat mee met haar tijd en aanvaardt dus, naast e-mail, ook inschrijvingen/bestellingen/aankopen via (opsomming is niet exhaustief): Facebook, WhatsApp, sms,… Dat betekent uiteraard ook dat een inschrijving/bestelling/aankoop via die wegen betalingsverplichtingen met zich meebrengt.
1.4 Een inschrijving/bestelling/aankoop is pas definitief na aanvaarding door Tineke Vanheule.
1.5 De factuur dient betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum. Betalingen na de 1ste herinneringstermijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 50,00 EUR) als schadebeding.
1.6 Bij een betaling in termijnen worden de facturen automatisch verstuurd. Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.
1.7 De factuur wordt altijd verstuurd via mail.
1.8 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

Artikel 2: Verkoop op afstand/verkoop op het internet/online handel
2.1 De klant heeft altijd het recht om zijn/haar wettelijke rechten die hij/zij kan putten uit een verkoop op afstand in te roepen. Dit impliceert dat een klant ten allen tijde tot 14 dagen na aankoop kosteloos kan afzien van de aankoop. Dit gebeurt schriftelijk en kan gericht worden tot de gekende adressen (post en email).
2.2 De klant heeft volgens de artikelen rond verkoop op het internet uit het wetboek van Economisch recht geen recht op annulering/herroeping indien het een dienst/product/programma betreft waarbij de klant ermee ingestemd om een overeenkomst (lees in dit geval aankoop via de website of andere kanalen) te sluiten voor de levering van digitale inhoud op een niet-materiële drager (downloaden). Het betreft dus onder andere de mogelijkheid tot inhoud online downloaden​​​​​​​.
2.3 Jouw deelname, correspondentie of zakelijke transacties met een derde partij die op of via onze website wordt gevonden, met betrekking tot de betaling en levering van specifieke goederen en diensten, en andere voorwaarden, verklaringen of garanties in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen jou en die derde partij. Je gaat ermee akkoord dat het Tineke Vanheule niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies, schade of andere zaken die het gevolg zijn van dergelijke transacties. Tineke Vanheule gaat ervan uit dat de derde partij zich houdt aan de Belgische Wet, inclusief de Europese Privacywet – Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR). Tineke Vanheule heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze onafhankelijke handelaren.
2.4
Je stemt ermee in om financieel verantwoordelijk te zijn voor alle aankopen gedaan door jou of iemand die namens jou handelt via de website. Je stemt ermee in om de website te gebruiken en om diensten of producten via de website te kopen voor alleen legitieme, niet-commerciële doeleinden. Je stemt er ook mee in geen aankopen te doen voor speculatieve, valse of frauduleuze doeleinden of om te anticiperen op de vraag naar een bepaald product of een bepaalde dienst. Je stemt ermee in om alleen goederen of diensten te kopen voor jezelf of voor een andere persoon voor wie je wettelijk bent gemachtigd dit te doen. Wanneer je een aankoop doet voor een derde partij die vereist dat je de persoonlijke informatie van derden aan Tineke Vanheule of een handelaar verstrekt, verklaar je dat je de uitdrukkelijke toestemming van die derde hebt verkregen om de persoonlijke informatie van die derde partij te verstrekken.

Artikel 3: Annulering door de klant
3.1 Een annulering gebeurt bij voorkeur per email (voor individuele sessies kan dit met de annulatielink in de bevestigingsmail van de boeking), maar kan uitzonderlijk ook via andere communicatiemiddelen als sms, WhatsApp of een Facebook-bericht aan de Facebook-pagina.
3.2 Individuele coachings- en healingssessies: Annuleert de klant een sessie minder dan 48u op voorhand, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze te betalen.
3.3 Een klant kan een individuele sessie behorende tot een coachingstraject (zoals bv. het Nature Being-traject) bij Tineke Vanheule annuleren tot 48u op voorhand. Indien de klant later dan 48u annuleert, wordt er voor deze sessie geen andere datum voorzien binnen het traject & is de betaling verschuldigd.
3.4 Workshop, cursus, livedag, retreat, coachingstraject: Bij annulatie tot 14 kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd van het totaalbedrag. Annuleert de klant minder dan 14 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
3.5 Online workshops/cursussen/programma’s die een specifieke begindatum hebben. Bij annulatie tot 7 kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
3.6 Online workshops/cursussen/programma’s die onmiddellijk beginnen te lopen. Bij annulatie tot 7 dagen na het starten van de cursus heeft de cursist recht op een terugbetaling van 50% daar een deel van de inhoud immers onmiddellijk toegankelijk is.
3.7 De klant heeft volgens de artikelen rond verkoop op het internet uit het wetboek van Economisch recht geen recht op annulering/herroeping indien het een dienst/product/programma betreft waarbij de klant ermee ingestemd om een overeenkomst (lees in dit geval aankoop via de website) te sluiten voor de levering van digitale inhoud op een niet-materiële drager (downloaden). Het betreft dus onder andere de mogelijkheid tot inhoud online downloaden​​​​​​​.
3.8 Abonnementen kunnen tot 7 kalenderdagen voor de vernieuwing worden opgezegd met een mailtje naar de gekende mailadressen. Indien je deze termijn niet respecteert, ben je een bijkomende termijn  abonnementsgeld verschuldigd en blijf je ook toegang behouden.

Artikel 4: Annulering door Tineke Vanheule
Bij annulatie door Tineke Vanheule wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie kan gebeuren als er niet voldoende deelneemsters zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht. Ook individuele sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht verzet worden. De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader orde en wordt terug aangevangen op het ogenblik dat Tineke Vanheule hiertoe in staat wordt geacht. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 5: Stopzetting door de klant
Indien de klant tijdens een workshop, cursus, livedag, retreat, individuele coachings-of healingssessie, coachingstraject of programma beslist om te stoppen, zowel online als offline, is altijd het volledige bedrag van de workshop, cursus, livedag, retreat, individuele coachings- of healingssessie, coachingstraject of programma verschuldigd. Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen. Dit geldt voor alles georganiseerd door Tineke Vanheule.

Artikel 6: Producten 
6.1 De bestelde producten worden verstuurd na betaling.
6.2 In alle prijzen is de verzending in België éénmalig inbegrepen. Gaat de klant de zending niet tijdig ophalen bij het postkantoor, dan wordt de zending opnieuw verstuurd na betaling van de verzendkosten door de klant. De klant staat zelf in voor de verzendkosten naar het buitenland.

Artikel 7: Gebruik online programma(‘s)
7.1 Bij de betaling van het bedrag voor een online programma krijgt de klant een link waarmee de klant toegang krijgt tot de ‘members-only’website/academie. Deze link is persoonlijk en dus uitsluitend bestemd voor de klant die het online programma aanschaft.
7.2 Indien er een besloten Facebook-groep als extra dienst beschikbaar is horende bij het aangekochte online programma, krijgt de klant ook daar persoonlijk toegang toe. Ook hier betekent persoonlijk uitsluitend bestemd voor de klant die het online programma horende bij de besloten Facebook-groep aanschaft.
7.3 Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze links aan anderen, het delen van je login, het delen van de inhoud van de ‘members -only’website/academie zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Tineke Vanheule, onrespectvol /discriminerend… taalgebruik…) wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang tot de online ‘members-only’website/academie ontzegd.
7.4 Tineke Vanheule behoudt zich het recht voor de betaalde abonnementsgelden in dat geval niet terug te storten.
7.5 Tineke Vanheule behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade over te maken aan haar raadsman.

Artikel 8: Klachten
8.1 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na de cursus, workshop, livedag, retreat, individuele coachings- of healingssessie.
8.2 De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.
8.3. De schadevergoeding waartoe Tineke Vanheule mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaal factuurbedrag van de klant.

Artikel 9: Disclaimer
9.1 Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), is er toestemming nodig van zijn/haar arts (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…). De klant legt in dit geval uitdrukkelijke toestemming voor om deze cursus, workshop, livedag, retreat, individuele coachings- of healingssessie, coachingstraject, online programma te mogen volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.
9.2 Geen dienst, product of programma van Tineke Vanheule is een vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp. Alles aangeboden door Tineke Vanheule is bedoeld voor persoonlijke emotionele, mentale en/of spirituele ontwikkeling, om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen. Niets op deze site is een belofte of garantie voor persoonlijke emotionele, mentale en/of spirituele groei. Coaching & healing is niet bedoeld om therapie of een medische behandeling van welke aard dan ook te vervangen. Coaching is bovendien een tweerichtingsverkeer. Het is bedoeld om de klant in beweging te zetten. De juiste instelling om aan een traject, cursus of programma te beginnen is dan ook belangrijk. Persoonlijke emotionele, mentale en/of spirituele ontwikkeling & de implementatie van adviezen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de klant.
9.3 Tineke Vanheule biedt tools en technieken die zijn uitgeprobeerd en succesvol zijn geïmplementeerd. Ook biedt zij hierbij ondersteuning. Alle uitspraken over de toekomst die op deze site of in promoties worden geschetst, zijn geen garanties of beloftes van daadwerkelijke prestaties.
9.4 De klant wordt steeds door Tineke Vanheule persoonlijk begeleid, zij het online of offline.
9.5 Tineke Vanheule heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst of product te weigeren.
9.6. Alle documenten (al dan niet juridisch), teksten, concepten, afbeeldingen, inhoud,…  op de website gemaakt door en van Tineke Vanheule zijn auteursrechtelijk beschermd. Zo ook de volledige inhoud van de online ‘members -only’website/academie. Het is niet toegestaan hier iets van te gebruiken/kopiëren/reproduceren/verspreiden. Elke inbreuk wordt juridisch opgevolgd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Door deze website te gebruiken en mijn diensten, producten of programma’s te kopen stel je Tineke Vanheule vrij van alle aansprakelijkheid, inclusief directe of indirecte schade, of claims.
10.2 De aansprakelijkheid van Tineke Vanheule is altijd beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.
10.3 Tineke Vanheule is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen onderweg naar, tijdens en bij terugkeer van de sessies & activiteiten die zij organiseert.

Artikel 11: Privacy
Tineke Vanheule vindt jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doet zij er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Europese wetgeving betreffende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) te behandelen. Hoe Tineke Vanheule omgaat met de gegevens van de klant wordt uitdrukkelijk beschreven in deze Privacyverklaring.

Artikel 12: Jurisdictie
12.1 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.
12.2 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Veurne bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
12.3 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Tineke Vanheule.